About Intro

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดโม
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท 0135560011541
ประเภทธุรกิจ รับรื้อถอนทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 100/163 ม.8 ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เงินทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

บริการของเรา

บริษัทมีเครื่องมือเครื่องจักรที่หลากหลาย และเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ตลอดจนเครื่องมือ
เฉพาะงานนั้นๆ ซึ่งเครื่องมือต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบก่อนเริ่มปฎิบัติงานจริงทุกครั้ง

dd service icon
รับรื้อถอน
อาคารสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
dd service icon
รับรื้อถอน ย้าย
เครื่องจักรโรงงาน
dd service icon
คืนพื้นที่เช่า
รับรื้อถอนคืนพื้นที่เช่า
dd service icon
รับซื้อเศษวัสดุ
ที่ได้จากการรื้อถอน โลหะทุกประเภท
dd service icon
รับซื้อ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
dd service icon
ให้บริการตกแต่ง
ภายในอาคาร/งานทุกประเภท
dd service icon
ให้บริการก่อสร้าง
รั้วโครงการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
และกิจกรรม

การทำงานเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานรื้อถอน ทั้งนี้บริษัท ได้ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

aim01

01.

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทรื้อถอน

ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย

aim02

02.

ดำเนินโครงการต่างๆ

ให้มีประสทธิภาพและคุณภาพสูงสุด

aim03

03.

ให้ความสำคัญกับการทำงาน

ด้วยความปลอดภัย โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

ผลงานของเรา

ผลงาน
รับรื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
ผลงาน
รับรื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
ผลงาน
ย้าย เครื่องจักรโรงงาน
ผลงาน
รับรื้อถอน เครื่องจักรโรงงาน
และรับซื้อโลหะที่ได้จากการรื้อถอน
ผลงาน
รับซื้อเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
โลหะทุกประเภท
ผลงาน
รับรื้อถอนคืนพื้นที่เช่า
ผลงาน
ให้บริการตบแต่งภายในอาคาร
/งานระบบทุกประเภท
ผลงาน
ให้บริการตบแต่งภายในอาคาร
/งานระบบทุกประเภท
ผลงาน
ให้บริการก่อสร้างรั้ว
โครงการก่อสร้าง
ผลงาน
ให้บริการก่อสร้างรั้ว
โครงการก่อสร้าง

ติดต่อเรา